ASKERSUND   LÄNKRÅDET KARLSKOGA      
 
 
 
Länkrådets uppgift:
...Att samordna och tillvarata Länkrådets och sällskapens gemensamma intressefrågor.
 
...Att vara ett kontaktorgan gentemot de Fria Sällskapen Länkarnas Samorganisation och olika myndigheter.
 
...Att bevaka att regionala och statliga anslag för länkråd och länksällskap erhålls och att dessa medel blir fördelade.
 
...Att gentemot De Fria Sällskapen Länkarnas Samorganisation, samt regionala och statliga myndigheter redovisa hur anslagen har använts i verksamheten.
 
...Att verka för gott samarbete mellan de anslutna Sällskapen, såväl som stärka banden mellan enskilda länkar.
 
...Att vara ett rådgivande organ och behjälpligt vid bildandet av bland annat nya Sällskap.
 
...Att gemensamt verka för att vår idé och idéprogrammet värnas  i tillbörlig omfattning, som det bärande i vårt arbete.
 
...Att därvid vara Sällskap behjälpliga vid uppladdningsmöten om sådan hjälp begärs. Mötena skall vara helt formade efter vårt idéprogram.
 
...Att fastställa länkträffar, med deltagare från de i Länkrådet anslutna Sällskapens medlemmar och anhöriga. Dessa träffar anordnas som trivselträffar, dock med allvar kring vår idé och idé- programmet de Sju Punkterna.
 
...Att vara behjälplig vid anordnande av informationsmöten och vid behov eventuellt själv anordna dylika.